Seznam použitých zkratek

Starý zákon

První mojžíšova (Genesis) Gn
Druhá mojžíšova (Exodus) Ex
Třetí mojžíšova (Leviticus) Lv
Čtvrtá mojžíšova (Numeri) Nu
Pátá mojžíšova (Deuteronomium) Dt
Jozue Joz
Soudců Sd
Růt Rt
První Samuelova 1S
Druhá Samuelova 2S
První královská 1Kr
Druhá královská 2Kr
První paralipomenon 1Pa
Druhá paralipomenon 2Pa
Ezdráš Ezd
Nehemjáš Neh
Ester Est
Jób Jb
Žalmy Ž
Přísloví
Kazatel Kaz
Píseň písní Pís
Iaziáš Iz
Jeremiáš Jr
Pláč Pl
Ezechiel Ez
Daniel Da
Ozeáš Oz
Jóel Jl
Ámos Am
Abdiáš Abd
Jonáš Jon
Micheáš Mi
Nahum Na
Abakuk Abk
Sofonjáš Sf
Ageus Ag
Zachariáš Za
Malachiáš Mal

Nový zákon

Matouš Mt
Marek Mk
Lukáš L
Jan J
Skutky apoštolů Sk
Římanům Ř
První list korintským 1K
Druhý list korintským 2K
Galatským Ga
Efezskm Ef
Filipským F(p)
Koloským Ko
První list Tesalonickým 1Te
Druhý list Tesalonickým 2Te
První list Timoteovi 1Tm
Druhý list Timoteovi 2Tm
Titovi Tt
Filemonovi Fm
Židům Žd
List Jakubův Jk
První list Petrův 1P(t)
Druhý list Petrův 2P(t)
První list Janův 1J
Druhý list Janův 2J
Třetí list Janův 3J
List Judův Ju
Zjevení Janovo Zj